BIO

I mina skulpturer gestaltar jag känslor och minnen utifrån kärlek och rädsla. Med lera som främsta material undersöker jag mitt inre, de rädslor och den trygghet som därinne alltid går hand i hand. Min konst kretsar kring två återkommande teman - livet och döden. 


Jag inspireras av äldre kuriosakabinett och dess innehåll och fascineras av det udda och avvikande. Äldre vanitasmålningar där livets förgänglighet skildras genom symbolism är en annan stor inspirationskälla. Även folktro intresserar mig för att det var ett sätt att hantera en skrämmande omvärld med hjälp av fantasier och berättelser.

Naturhistoriska museer och människans sätt att samla, ordna, strukturera och studera för att försöka förstå och hantera sin omgivning är något jag dras till. Alla historier, känslor och symboler blandas ihop i mitt huvud och mixas med mina och andras sätt att hantera döden och livet. Det är rädslor och fascinationer över det verkliga och overkliga. Tankarna går genom mig och ut i händerna och materialiseras i mina verk.


Med hjälp av metaforer och symbolik bygger jag upp mina verk. Jag strävar efter att förmedla ett lugn och en stillsamhet och att göra det som skrämmer mindre skrämmande genom att göra det vackert.

Den värld jag har skapat har varit med mig under lång tid. Den har vuxit fram i spänningen mellan tidigare trauman och min nyfikenhet på livet. Att vara i den världen blir ett sätt för mig att förstå mig på, lära känna, sortera, bli lugnad och tröstad. Det är sätt för mig att närma mig det som skrämmer mig.

Genom att visa upp min samling verk vill jag förmedla att livet är förgängligt och att man ska våga se det som finns i livet - det skrämmande likväl som det man för stunden dagdrömt ihop.

                                                                                                                                                                                                        

I shape my sculptures, I embody feelings and memories based on love and fear. With clay as my main material, I investigate my inner, the fears and the security that always always goes hand in hand. My art revolves around two recurring themes - life and death.


I am inspired by old curiosity cabinets and their contents and am fascinated by the odd and aberrant. Older vanity paintings where life’s transience is depicted by symbolism is another great source of inspiration. Folklore also interests me because it was a way to deal with a frightening outside world with the help of fantasies and stories.

Natural history museums and man’s way of gathering, arranging, structuring and studying to try to undestand and manage their surroundings are something I am drawn to. All the stories, emotions and symbols are mixed together in my head and mixed with my and others’ ways of dealing with death and life. There are fears and fascinations over the real and the unreal. The thoughts go through me and into my hands and materialize in my works.


With the help of metaphors and symbolism I build my works. I strive to convey calm and tranquility and make what scares less scary by making it beautiful.

The world I have created has been with me for a long time. It has grown out of the tension between past trauma and my curiosity in life. Being in that world becomes a way for me to understand myself, get to know, sort, become reassured and comforted. It’s the way for me to approach what scares me.

By showing my collection of works, I want to convey that life is transient and that one should dare to see what is in life - the scary as well as what is currently daydreamt together.

 
  • Instagram